Общи условия

Известие за защита на данните до кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за обучение в курсове АДР – опасни товари и за професионална компетентност от „ПОЛИКАР РУСЕ” ООД

Каква е целта на този документ?

За „ПОЛИКАР РУСЕ” ООД защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.

Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация преди, по време и след приключване на обучението Ви за професионална квалификация. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД).

„ПОЛИКАР РУСЕ” ООД е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това известие.

Важно е да прочетете внимателно това известие, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация.


I. Принципи за защита на данните

Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:

1. да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
2. да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
3. да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
4. да бъдат в точен и актуален вид;
5. да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
6. да бъдат надлежно защитени.


II. С каква информация разполагаме за Вас?

„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано.

Съществуват специални категории по-чувствителни лични данни, които изискват и по-високо ниво на защита.

Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:

• Име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;
• Дата на раждане, ЕГН;
• Номер и дата на издаване на лична карта;
• Информация за здравословно състояние/мед.свидетелство/;
• Документ за завършено образование;
• Снимки;


III. Как събираме Вашите лични данни?

Ние събираме Вашите лични данни преди стартиране на обучението. Предоставянето на тази информация се осъществява директно от Вас като кандидат. Понякога можем да получим лични данни и от трети лица – например работодатели и др.


IV. Как ще използваме Вашите лични данни?

Ние ще използваме Вашите лични данни само когато това е позволено от законодателството. Най-често ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:

1. за изпълнение на нашия договор с Вас;
2. за спазване на законово задължение – според вида на обучението, съответно: ИА”АА”, НАП, МТ, според съответните техни изисквания.


V. Ситуации, в които ще използваме Ваши лични данни

Ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе, основно за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество пред тези интереси.

Ситуациите, в които ще обработваме Ваши лични данни, включват:

• Издаване на документи свързани с удостоверяване на преминатото обучение за определения вид професионална квалификация.


VI. Ако не ни предоставите личните данни, които ние изискваме

Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да изпълним договора си с Вас (например да не можем да Ви издаден съответния документ).

Отказът Ви да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията по договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване.


VII. Промяна на целите

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.


VIII. Споделяне на данните

Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, включително доставчици на услуги .

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.

Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица, когато това се изисква по закон.

Тези трети лица могат да включват: фирми, ИА „АА“.


IX. Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица?

Всички доставчици на услуги [и други дружества – част от корпоративната ни група] са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции.


X. Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.


XI. Колко дълго ще използваме личните Ви данни?

Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на трудовото, осигурително и счетоводно законодателство.

За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.

В някои ситуации е възможно да анонимизираме Вашите лични данни, така че повече да не е възможно да бъдат свързани с Вас. В резултат на това можем да продължим да използваме анонимизираните данни, без да Ви уведомим за това. След прекратяването на договорните Ви отношения с нас, ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашите политики и законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в нашите политика и регламентиран в закон, изтече.


XII. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване

Вашето задължение да ни уведомите за промяна:
Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.
Вашите права във връзка с личните Ви данни:

• Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
• Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
• Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
• Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
• Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
• Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.

При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни – българският регулаторен орган по защита на данните.


XIII. Право да оттеглите съгласието си

В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

Сайтът използва бисквитките (“cookies”), които ни помагат, за да предоставим определени функционалности. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ съгласно нашата Политика за използване на бисквитки.
СЪГЛАСЕН СЪМ
Поликар 2008 - 2024 © | Design & Development by FORMA Design Bureau